Blaze v Manchester Phoenix - 09/12/2007 - Tredders